سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نوردی ماه ۱۳۹۰ به سایت آزمون اضافه شد.اعضا می توانند هم اکنون نسبت به دانلود سوالاتاقدام نمایند